මුතියන්ගනය 

2017-07-18 12:06:00       517
feature-top
සොලෙ‍ාස් මහා පූජනිය ස්ථාන වලින් එකක් වන මුතියන්ගනය වෙහෙර ඌව පළාතේ බදුල්ල නගරයේ පිහිටා ඇත.අනුරාධපුරයේ ජය ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගෙන් පැන නැගුනු දෙතිස් ඵල බෝධින්ගෙන් එකක් පිහිටු වනු ලැබුවේ මුතියන්ගනය පුදබිමෙහිය.දෙවන පෑතිස් රජු විසින් සර්වඥ ධාතුන් නිදන් කර තනවන ලද මුතියන්ගනය වෙහෙර පසු කාලයේ දෙටු තිස් රජු විසින් විශාල කර සකස් කර ඇත. මෙම ස්ථානයේ භික්ෂුන් 60 නමක් රහත් වු බවද  කියනු ලැබේ.

Wmqgd .ekSu Èjhsk mqj;a m; weiqfrks

More News »