පොත්ගුල්  වෙහෙර

2017-03-16 10:16:00       829
feature-top
මෙම වෙහෙර  හමුවන්නේ  පරාක්‍රම  සමුද්‍රයෙහි වැව් බැම්මඔස්සේ කලහගල  දෙසට මද දුරක් ගමන් කල විටය. මෙම ස්ථානයේදහම් පෙත්පත් තැම්පත් කල ස්ථානය ලේසත්දහම් වදින්නට ස්ථානය ලේසත් සමහරු මත පලකරති පරාක්‍රමබාහුරජු විසින්  සකස් කල ඇති මෙම වෙහෙර මහල් 4 යුක්තය. ඉහලම මහල අර්ධ කවාකාර වහලකින්  යුක්තය එය ගඩොලින් කල වහලයකි  මෙමවිහාරය වටා කුඩා ස්තුප 4කි.

Wmqgd .ekSu ,la�u mqj;a m; weiqfrks

More News »