දෙගොල්දොරුව රජමහා විහාරය

2017-02-16 10:42:00       829
feature-top
දෙ‍ෙගාල්‍ෙදාරුව රජමහා විහාරය මහනුවර යුගයට අයත් ඉපැරණි සිතුවමි සහිත ‍ෙලන් විහාරයකි ‍ෙද‍ෙගාල්‍ෙදාරුව රජමහා විහාරය. මහනුවර අමුණුගම ‍ෙද‍ෙගාල්‍ෙදාරුව ග‍‍ෙම් පිහිටා ඇති ‍ෙමම විහාරය , කීර්ති ශී‍්‍ර රාජසිංහ රජු විසින් කරවූ බව සදහන්ය. කීර්ති ශී‍්‍ර රාජසිංහ රජු ‍ෙමම විහාරය ඉදිකලත් වැඩ නිමකර අවසන් ක‍ෙල් රාජාධිරාජසිංහ රජුය. මහනුවර යුග‍ෙය් සිතුවම් වලට වඩා ප්‍රසිද්ධ වූ ‍ෙමම විහාරය තුළ සිතුවම් ඇදි සිත්තරුන් අතරින් ‍ෙදවරගම්පල සිල්වත් තැන , ‍ෙද්‍ෙවින්ද්‍ර මූලාචාරී වඩා වැදගත් ‍ෙව්. මහනුවර යුග‍ෙය් විශිෂ්ට කලා නිර්මාණ අතර ‍ෙමාවුන් ‍ෙද‍ෙදනාට හිමිවන්‍ෙන් වැදගත් ස්ථානයකි. මූලික වශ‍ෙයන් ෙද‍ෙගාල්‍ෙදාරැව රජමහා විහාර‍ෙය් සිතුවම් ඇද ඇත්‍ෙත් ජාතක කතා ‍ෙත්මා කරගනිමිනි. බුද්ධ චරිත‍ෙය් ඇතැම් සිද්ධීන්ද සිතුවමට නගා ඇති අතර මාරයුද්ධය දැක්‍ෙවන සිතුවම වි‍ෙශ්ෂත්වයක් ගනු ලැ‍ෙබ්.

danuma.lk


More News »