ගම්මැද්ද

දෙගල්දොරුව


දෙවිනුවර ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලය

 ‍දෙවිනුවර නගර මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන මෙම දේවාලය හේතුවෙන් දෙවිනුවර පුරවරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉමහත් ප්‍රසිද්ධියක් උසුළයි. වර්‍ෂ 200 ක් පමණ ඈත අතීතයට උරුමකම් කියන ශ්‍රී විෂ්ණු දෙවියන් වැඩ සිටින මෙම දේවාලයේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙ

දෙගල්දොරුව


More News »

add_one