ගම්මැද්ද

දෙගල්දොරුව


දෙගල්දොරුව


 අභයගිරියේ බෝධි ඝරය

ඉතාමත් රමණිය වූ පරිසරයක අවුවට වැස්සට නොසැලී ශේෂ වන්නාවූ බුදුපිළි

More News »

add_one